• Nextec
  • QVERTECH

Spółka

Raporty

Raporty ESPI

ESPI 2/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego(...)

typ raportu Raport bieżący
numer 02/2017
data dodania 2017-03-22

 

Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 kwietnia 2018 roku (piątek), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku;
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu