• Nextec
  • QVERTECH

Projekty UE

INNOWACYJNA GOSPODARKA

„Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

UNIA EUROPEJSKA

 

 

data publikacji: 31.10.2013 r.
data utworzenia: 30.10.2013 r.

 

 

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
|Siechnice, 30 pażdziernik 2013 r.

 

Firma POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pt.:

Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 

Numer Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-004/13-00
Całkowity koszt realizacji projektu: 1.331.900,00 PLN
Kwota dofinansowania: 788.250,00 PLN (w tym 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich i 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej)
Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 31.03.2015 r.

 

Projekt firmy POLTRONIC S.A. dotyczy stworzenia innowacyjnego w skali przedsiębiorstwa systemu B2B, który jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby zarówno Beneficjenta jak i firm partnerskich uczestniczących w tym przedsięwzięciu. Zakup i wdrożenie projektowanego systemu ma na celu umożliwienie automatyzacji ważnych procesów biznesowych co pozwoli firmie stać się bardziej konkurencyjną na rynku i bardzie atrakcyjną dla obecnych oraz przyszłych partnerów.

Planowane jest etapowe wdrażanie systemu – zakup sprzętu, przygotowanie infrastruktury informatycznej oraz stworzenie oprogramowania. Ostatni etap realizacji to zarówno integracja wszystkich modułów systemu jak również integracja z systemami informatycznymi Partnerów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 8.2. Innowacyjna Gospodarka i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kontakt w sprawie projektu:
Małgorzata Wójcicka - Pełnomocnik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 519 898 609

 


 

data publikacji: 18.11.2013 r.
data utworzenia: 18.11.2013 r.

 

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Siechnice, 18 listopada 2013 r.
Nr Sprawy: 01/11/2013/POLTRONIC

 

Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Umowa o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-02-004/13-00

Tytuł projektu: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakres zgodny ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Zachodnia 3
55-011 Siechnice
NIP: 895-196-27-48
REGON: 021138067
KRS: 0000349566

ZATWIERDZIŁ
Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Znaczenie terminów użytych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub w załącznikach:
a) Oferent – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia lub złożyła ofertę.
b) Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wygrała niniejsze postępowanie ofertowe.
c) Oferta – należy przez to rozumieć wypełniony formularz ofertowy wraz z pozostałymi załącznikami.

Załączniki dołączone do niniejszego zapytania ofertowego stanowiącego integralną część.

 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy.
Oferta musi być trwale zespolona.
Każdy wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

2. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

- Oświadczenie oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
- Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS lub EDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- Wykaz usług według załącznika nr 6 wraz z referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie, co najmniej 2 usług porównywalnych z przedmiotem zamówienia dotyczących realizacji dedykowanych projektów informatycznych w zakresie B2B w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym, co najmniej jedna zrealizowana w jednym z krajów Unii Europejskiej.
- Pozostałe załączniki.

Oferty złożone bez wymienionych załączników nie będą podlegały ocenie. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg podanego kryterium.

 

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, patrz punkt 8.

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są następujące działania:
1) Informatyczna analiza możliwości integracji platformy elektronicznej w ramach systemu B2B

Wykonanie w wersji papierowej i elektronicznej analizy zawierającej w szczególności:
- Szczegółową analizę biznesową i systemową planowanego rozwiązania,
- Analizę systemów partnerskich pod kątem planowanej integracji,
- Funkcjonalność poszczególnych rozwiązań informatycznych,
- Szczegółowy zakres prac.

2) Wykonanie i wdrożenie dedykowanego systemu B2B dla firmy Poltronic S.A. do współpracy z wybranymi kontrahentami, zgodnie z poniższymi wymaganiami funkcjonalnymi:

- Magazyn centralny,
- Wizualizacja i marketing,
- Kolektor,
- Kooperacja,
- Handlowiec,
- Profil,
- Płatność,
- Reklamacje,
- CRM,
- Podpis elektroniczny,
- Praca grupowa,
- Integracja.

3) Szkolenia specjalistyczne dotyczące umiejętności korzystania z nowego systemu informatycznego

Przeprowadzenie szkolenia użytkowników – 3 os. oraz administratora – 1 os. Osoby zostaną przeszkolone w zakresie wykonywanych przez nich w systemie funkcji, natomiast administrator w zakresie podstawowych obowiązków związanych z administrowaniem systemu współpracy.

5. TERMIN ZWIĄZANY Z OFERTĄ

Minimalny termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

6. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nieprzekraczalny termin wykonania projektu – od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do 31.03.2015.
Realizacja usługi powinna nastąpić w czterech etapach określonych terminami.
Harmonogram projektu został przedstawiony poniżej i Oferenci składając ofertę akceptują poniższy harmonogram,
a) harmonogram realizacji zamówienia z podaniem nieprzekraczalnych terminów:
a. Etap I - od dnia podpisania umowy do 31.01.2013 r.
b. Etap II – od 01.02.2014 do 30.06.2014 r.
c. Etap III – od 01.07.2014 do 30.11.2014 r.
d. Etap IV – od 01.12.2014 do 31.03.2015 r.

7. CENA

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat.
Ceny w kwocie netto na leży podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, jeśli występuje.
Zaproponowane ceny pozostają stałe przez cały okres realizacji zamówienia.

8. KRYTERIA OCENY OFERT

Końcowa ocena oferty zostanie złożona z następujących kryteriów:
a) cena oferty netto: 20%,
b) doświadczenie w zakresie realizacji projektów porównywalnych z przedmiotem zamówienia dotyczących realizacji dedykowanych projektów informatycznych w zakresie B2B w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert: 10 %,
c) funkcjonalność i innowacyjność proponowanych rozwiązań: 40 %,
d) okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych: 30%.

9. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Ocena punktowa kryterium Cena (C) dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:
Cena (C) = (najniższa cena oferowana brutto / cena badanej oferty brutto) x 20
Maksymalnie można uzyskać 20 (dwadzieścia) punktów w kryterium Cena (C). Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ocena punktowa kryterium Doświadczenie (D):

oceniana będzie ilość zrealizowanych przez Wykonawcę wdrożeń podobnych dedykowanych projektów informatycznych w zakresie B2B w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert. Maksymalnie można uzyskać 10 (dziesięć) punktów w kryterium Doświadczenie (D). Szczegółowy sposób przyznawania punktów w ramach tego kryterium przez Zamawiającego będzie zgodny z następującym schematem:

Liczba wdrożeń w badanej ofercie to Doświadczenie (D)

0-1 to 0
2-5 to 5
>5 to 10

Ocena punktowa kryterium Funkcjonalność i innowacyjność proponowanych rozwiązań (F):

obliczenie oceny oferty w ramach kryterium 6c) nastąpi w wyniku subiektywnej oceny oceniających w oparciu o informacje przedstawione przez Oferenta w ofercie. Maksymalnie można uzyskać 40 (czterdzieści) punktów w kryterium.

Ocena punktowa kryterium Okres zapewnienie konserwacji i utrzymania Systemu oraz wykonywanie napraw gwarancyjnych (G):

obliczenie oceny nastąpi przez zsumowanie punktów uzyskanych w tabelach 4,5,6 z załącznika nr 4 zgodnie ze wzorem:

Ocena (G) = (suma punktów badanej oferty / najwyższa uzyskana suma punktów) x 30

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy Oferenci nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający może wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego,
b) oferentów, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
c) oferentów, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zbada czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
a) oferta nie spełnia wymogów zawartych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1,
b) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści zapytania wraz załącznikami,
c) zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny,
d) oferent nie zgadza się na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w treści jego oferty,
e) jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryterium oceny ofert określonej w pkt.15 SIWZ.

Po wyborze oferty, niepóźniej jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany miejscu i czasie podpisania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od podpisania zamówienia, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę w rankingu spośród pozostałych ofert.

 

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 21.11.2013 r. do godziny 12.00 drogą pocztową, lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skan podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami). Przy czym przesyłając ofertę drogą elektroniczną należy w ślad za nią przesłać wersję papierową pocztą. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Oferenta i zatytułowana: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe do projektu „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”.

3. Oferty należy składać listownie (decyduje data doręczenia) na adres:

POLTRONIC S.A.

ul. Zachodnia 3
55-11 Siechnice

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę.
5. Złożone oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: www.poltronic.eu oraz w siedzibie Zamawiającego.|
7. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

 

11. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną ustalone podczas negocjacji z wybranym oferentem.
3. Oferta powinna być podpisania czytelnie przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.

Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie. Winna również posiadać napis: „Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”

4. Oferta powinna zawierać:

a) dane teleadresowe oferenta
b) datę sporządzenia oferty
c) cenę netto, kwotę VAT i cenę brutto
d) termin ważności oferty
e) czytelny podpis wykonawcy wraz z pieczątką.

 

12. POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Z uwagi na fakt, iż projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w umowie zawarte zostaną następujące uwarunkowania:
- obowiązek udostępnienia na każde żądanie dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej, związanej z realizacją zamówienia,
- możliwość zmiany szczegółowego zakresu zamówienia w wyniku zmiany wymogów formalnych związanych z realizacją projektu.

System będący przedmiotem Zapytania ofertowego stanowi dzieło w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca w ramach umowy zawartej z Zamawiającym przekaże na jego rzecz wszystkie prawa autorskie do Systemu.
W przypadku jeśli Wykonawca opracowując System posługiwać się będzie komercyjnym, licencjonowanym
oprogramowaniem co do którego nie będzie mógł przekazać praw autorskich na rzecz Zamawiającego powinien informację na ten temat (wraz z wyceną licencji uwzględniającej okres gwarancji), zawrzeć w cenie oferty.

W sytuacji jeśli Wykonawca bazował będzie na rozwiązaniach na licencji typu open source –powinien również taką informację umieścić w ww. rubryce.
Cena Oprogramowania licencjonowanego jest elementem ceny wdrożenia Systemu i powinna być wkalkulowana przez Wykonawcę w ogólną kwotę.

 

13. SKŁADANIE OFERT

Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Oferenci zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W przypadku nie zawarcia klauzuli o okresie ważności oferty oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

W przypadku określenia terminu oferty krótszego niż 30 dni oferty będą automatycznie odrzucane.

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

Wszystkie strony oferty winny być parafowane, ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty.

Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza ofertowego (stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

14. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zamówienia, a Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wszelkie formy składanie zapytań, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERTENTAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

Małgorzata Wójcicka - Pełnomocnik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 519 898 609

 

16. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.

Ocenie podlega wyłącznie oferta przygotowana wg wzorów stanowiących Załączniki do niniejszego do zapytania ofertowego.

Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Wykonawcę.

Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.

Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Oferenci mogą wystąpić o doszczegółowienie zapytania ofertowego .

Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o terminie i miejscu podpisania umowy.

 

17. INNE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia informacji o złożonych ofertach, jeżeli oferent zastrzegł ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (w rozumieniu Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) w stosunku do całości lub części oferty.

W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającemu przez składającego ofertę na udostępnianie złożonej oferty uprawnionym organom, instytucjom, urzędom oraz doradcom prawnym, ekonomicznym i inwestycyjnym w ramach projektu dotacyjnego z działania 8.2.

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 listopada 2013 r na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi Oferentami, którzy złożyli oferty, w zakresie szczegółów wykonania usługi oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania rozstrzygnięcia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podawania przyczyny.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, do których wysłano Zapytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.poltronic.eu . Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert.

W przypadku, gdy zmiana będzie istotna tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny kryteriów, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o powyższym Wykonawców, do których wysłał zapytanie i zamieści tę informację na stronie internetowej.

 

18. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE

Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert częściowych, tzn. oferujących realizację jedynie części przedmiotu zamówienia.

 

19. INFORMACJE O OFERCIE WARIANTOWEJ

Nie dopuszcza się w niniejszym zapytaniu możliwości składania ofert wariantowych.

 

20. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

a) Załącznik nr 1 – Specyfikacja szczegółowy zakres ,
b) Załącznik nr 2 – Formularz oferty – wzór ,
c) Załącznik nr 3 – Oświadczeni o braku powiązań ,
d) Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów do zapytania ,
e) Załącznik nr 5 – Potwierdzenie otrzymania zapytania ,
f) Załącznik nr 6 – Wykaz usług ,
g) Załącznik nr 7 – Opis proponowanego rozwiązania .

Pieczęć i podpis Zamawiającego

podpis

 


 

data publikacji: 17.02.2014 r.
data utworzenia: 17.02.2014 r.

 

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość
Siechnice, 17 lutego 2014 r.
Nr Sprawy: 01/11/2013/POLTRONIC

 

Dotyczy: Procedury wyboru wykonawcy na realizację zadania:

Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych, wdrożeniowych, testowych, dla potrzeb realizacji projektu p.n.:
„Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013
Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Umowa o dofinansowanie nr: WND-POIG.08.02.00-02-004/13-00

Zamówienie będące przedmiotem zapytania ofertowego jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku rozstrzygnięcia procedury prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych, wdrożeniowych, testowych, dla potrzeb realizacji projektu p.n.:„Zakup i wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych B2B usprawniającej procesy biznesowe pomiędzy firmą Poltronic S.A., a partnerami handlowymi” wybrano ofertę firmy:

Geo-Com Andrzej Kossakowski, ul. Patriotów 185, 04-881 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru: dokonano wyboru oferty z największą liczbą punktów
Składam podziękowanie za złożenie oferty i udział w postępowaniu.

 

ZATWIERDZIŁ
Marek Kołodziejski - Prezes Zarządu